INGETIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna

z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 16 m. 39, 00-666 Warszawa, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000421157, NIP: 7010343194, REGON: 146134658.

Kontakt:
e-mail: biuro@ingetin.pl